• โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน
  • โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน
  • โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน
  • โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน

พูลทรัพย์ คำยันต์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

จำนงค์ ราชภัณฑ์
หัวหน้าฝ่ายรวบรวมและ รักษาการตำแหน่งผู้จัดการ

มิตรชัย สุขใจ
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

ณัฐพล แปงใจ
หัวหน้าฝ่ายผลิต

ดนุพล จันทร์คำเรือง
นักวิชาการสหกรณ์

ณัฐพล ยาธานะ
นายช่างเครื่องกล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานจัดตั้งโครงการ กองทุนข้าวพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าว และช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

8 ก.ค. 2563 11:59:10

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการจำนวน 15 คน มีพนักงานโรงสีข้าวที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิเป็นผู้จัดจ้าง เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงสี จำนวน 2 คนและสามารถบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 4 ปี และมีผลการดำเนินงานที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างดี

8 ก.ค. 2563 12:07:34

โรงสีข้าวพระราชทาน ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาแปรรูปสีเป็นข้าวสาร จำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบริการสีข้าวให้แก่สมาชิกและชุมชน

8 ก.ค. 2563 12:07:34

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทุนข้าวฯให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชน สำหรับจัดตั้งโรงสีข้าวขึ้นในพื้นที่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

17 ส.ค. 2563 15:42:18

จากความสำเร็จและต้นแบบของโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ สหกรณ์ในพื้นที่ได้ด้วยการนำกระบวนการสหกรณ์ ไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และในศูนย์ยังมีนักเรียนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17 ส.ค. 2563 15:48:28

“องค์ความรู้ใหม่” มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการโรงสีข้าว การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงสี เป็นสินค้าที่สามารถเพิ่มมูลค่าในตัว

17 ส.ค. 2563 15:48:55